תקנון

תנאי שימוש באתר Queen P


1.    כללי

1.1.    אתר זה מופעל על ידי קווין פי ע.מ. 021901111 שכתובתו לצרכי יצירת קשר היא: פ"ת (להלן "האתר" ו- "אנו").

1.2.    השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישת מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

1.3.    אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו. 

1.4.    הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

1.5.    אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.

1.6.    אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק/בידקי את התנאים ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד.

1.7.    מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.

1.8.    מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.


2.    מהות האתר 

2.1.    אתר זה מאפשר לך להזמין לכתובתך בישראל את המוצרים המופיעים באתר. 
2.2.    מובהר לך, כי המוצר נשאר טרי למשך לא יותר מ – 24 שעות מרגע הגעתו, וכי יש לשמור אותו במקום קריר ואפל. מעת המוצר נמסר לידיך או למי מטעמך או למי מבאי ביתך, האחריות על שמירת המוצר הינה שלך.
2.3.    המוצר עשוי להכיל אלרגנים. עליך לבחון את התאמת המוצרים לצריכתך או לצריכת אחרים.
2.4.    צריכת המוצרים הינה על אחריותך או על הצרכן בפועל, ואנו איננו אחראים להתאמת המוצרים למצב ולנסיבות שלך או של הצרכן בפועל.

 

3.    כשרות לביצוע רכישה באתר

3.1.    עליך להיות בגיל 18, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה.

3.2.    אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחוייבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה. 

3.3.    עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון ב- PayPal או בכל אמצעי תשלום שיתקיים באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעימנו.

3.4.    לא אסרנו עליך להשתמש באתר.

3.5.    עליך למסור לנו פרטים נכונים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליך רכישת המוצרים באתר והתשלום בגינם.

3.6.    אתה רוכש את המוצרים היא לצרכי שימוש פרטי ולא לצרכי מכירה חוזרת או מטרות מסחריות אחרות.

3.7.    אנו רשאים לקבוע סכום הזמנה מינימלי לצורך ביצוע ההזמנה.

3.7.    אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית משפט.


4.    הרכישה

4.1.    המוצרים באתר הינם מוצרים המיוצרים במיוחד עבור הלקוח בעקבות הזמנתו באתר , אלא אם צויין באתר אחרת.

4.2.    אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי כל המוצרים המופיעים לרכישה באתר, ניתן ליצרם ולספקם תוך המועדים הנקובים באתר. יחד עם זאת, יתכן שמוצר שהוזמן על ידך אינו ניתן לאספקה במועדים אלו, במקרה זה, אנו נחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לקבל מוצרים חלופיים באותו מחיר, ככל שנמצא לנכון לעשות כן. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל.

4.3.    כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לשם רכישה של המוצרים המופיעים בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.

4.4.    הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון.

4.5.    עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

4.6.    התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.

4.7.    ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירותי הלקוחות שלנו, אולם זכור, המוצר לא נשמר ולא מיוצר עבורך עד סיום הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעימנו.

4.8.    ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך ומחובתך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

4.9.    ככל שהוצג באתר מחיר שגוי של מוצר או פרטים מהותיים שגויים אחרים ביחס למוצר, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.

4.10.    אנו רשאים מעת לעת לשנות את סוגי המוצרים, מחירי המוצרים, שיטות המכירה, מלאי המוצרים וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.

4.11.    במידה שמסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל הוצאותינו ונזקינו  שנבעו מכך, ואנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ולחייבך בנוסף לאמור לעיל  בתשלום דמי ביטול העומדים על סך 15% מערך ההזמנה.


5.    משלוח

5.1.    המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שמבצעי השליחויות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. באזורים מסויימים המשלוח יבצע לסעיף הדואר הקרוב או לאתר דומה. באזורים שיש בהם בעיית נגישות, יתואם פרטנית עם הלקוח המשלוח למקום אחר מקורב לפי הנסיבות.

5.2.    התשלום עבור המשלוח הוא בהתאם למדיניות המשלוחים המופיעה באתר. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל.

5.3.    הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים.

5.4.    אם המשלוח לא בוצע במועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע.

5.5.    אם המשלוח הוא חריג בהיקפו, יתכן שתצטרך להוסיף תשלום בגין זאת.

5.6.    אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.

5.7.    מועדי האספקה הם כמפורט במדיניות המשלוחים שלנו. מניין הזמן לאספקה יחל ברגע שקיבלנו אישור סופי לביצוע החיוב מאת ספק שירותי האשראי שלך.

5.8.    אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.


6.    מדיניות ביטול עיסקות 

6.1.    הלקוח רשאי לבטל תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים את ההזמנה רק בשל פגם מהותי שנתגלה המוצר.

6.2.    יובהר, כי המוצרים הינם בגדר טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ולפיכך, לא עומדת  ללקוח הזכות לבטל עיסקה על פי חוק הגנת הצרכן בלא עילה. 

6.3.    במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי הדין ובהתאם לתנאים אלו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצרים כנגד החזרת המוצרים ולפי הוראותינו. השבת הכספים יעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו.

6.4.    אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח. 

6.5.    אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין. 


7.    קניין רוחני

7.1.    כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה. 

7.2.    אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.


8.    שימוש באתר

8.1.    הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית. 

8.2.    השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

8.3.    הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר.

8.4.    יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת.

8.5.    אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו או של מי שהעלה את התכנים באתר וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות. אין אנו מבטיחים כי יש רשות וניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

8.6.    כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

8.7.    אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

8.8.    אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

8.9.    אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על  המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך.

8.10.    מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 

9.    אחריות

9.    אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או במוצרים.

9.1.    בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים. 

9.2.    כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמות שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו  לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר. 

9.3.    את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.


10.    שונות 

10.1.    הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

10.2.    אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה. 

10.3.    על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בהרצליה.

10.4.    כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

10.5.    אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

10.6.    תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים.

מדיניות משלוחים

 

אנו נבצע את המשלוח אל הכתובת שמסרת לנו באמצעות שליח תוך 5 ימי עבודה או לפי הזמן שנקבע מעת שנקלטה במערכת שלנו הזמנה תקינה בת ביצוע ומאושרת על ידי ספקי האשראי שלך.

לצורך מניית הימים הזמנה שנקלטה אחרי השעה 14:00 תחשב כאילו נקלטה ביום שלמחרת.

עלות המשלוח הינה: החל ממינימום 30 ₪. ( תלוי לאיזה אזור חלוקה)

המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שמבצעי השליחויות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. באזורים מסויימים המשלוח יבצע לסעיף הדואר הקרוב או לאתר דומה. באזורים שיש בהם בעיית נגישות, יתואם פרטנית עם הלקוח המשלוח למקום אחר מקורב לפי הנסיבות.

 

המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל.

 

הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים.

 

אם המשלוח לא בוצע במועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, תרופתך היחידה היא להמתין או לבטל את ההזמנה ולזכות בהחזר התשלומים שביצעת. ככל שהודענו לך אודות עיכוב אפשרי במשלוח ואישרת לנו דחייה במועד האספקה, אזי לא תהא רשאי לבטל ההזמנה עד לחלוף המועד החדש ככל שהמשלוח לא התבצע.

 

אם המשלוח הוא חריג בהיקפו, יתכן שתצטרך להוסיף תשלום בגין זאת.

 

אם אנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו.

 

אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי.

 

כל משלוח חייב לקבל אישור ולהענות בחיוב מספק QUEENP.

מדיניות החזרת מוצרים

 

1.1.    הלקוח רשאי לבטל תוך 2 ימים לפני קבלת המוצרים את ההזמנה רק בשל פגם מהותי שנתגלה המוצר.

1.2.    יובהר, כי המוצרים הינם בגדר טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ולפיכך, לא עומדת  ללקוח הזכות לבטל בלא עילה עיסקה על פי חוק הגנת הצרכן. 

1.3.    במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי הדין ובהתאם לתנאים אלו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצרים כנגד החזרת המוצרים ללא פגם ולפי הוראותינו. השבת הכספים תעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבו בוצע התשלום לנו.

1.4.    אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח. 

1.5.    אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.